Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

VEDTEKTER

11. mai 2015VEDTEKTER
FOR VARDINGRENDA VELFORENINGVEDTEKTER
FOR VARDINGRENDA VELFORENING


§ 1. Medlemmer
Medlemmer av velforeningen er hyttetomter og leiligheter i Vardingrenda. Dette er samtlige eksisterende og nye tomter som etableres i henhold til egengodkjent reguleringsplan av 19.11.01. Medlemmer er også den enkelte leilighet i arealet benevnt U1, eventuelt U2 og U3 i egengodkjent reguleringsplan av 19.11.01. Skal det enkelte leilighetsbygg eller eventuelt det enkelte område U1, U2 og U3 være medlem? Leilighetene vil bli seksjonert, og det er vel spørsmål om hvert bygg skal ha eget gårds- og bruksnummer eller området U1, U2 og U3 skal ha eget gårds- og bruksnummer med sameie innen det enkelte gårds- og bruksnummer.

§ 2. Rett og plikt
Samtlige eiere av nyetablerte tomter og leiligheter har rett og plikt til medlemsskap. Eksisterende fritidsbebyggelse pr. 19.11.01 har rett til medlemsskap på samme vilkår som nyetablerte tomter og leiligheter.

§ 3. Styre
Velet ledes av et styre på tre medlemmer og et varamedlem. Minst ett av styremedlemmene skal representeres av tomteeiere og ett av leilighetseiere fra det tidspunkt utbygging av leiligheter starter.

Styreformannen velges av årsmøtet for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer er til stede.

Styret fører protokoll fra sine møter.

Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover naturlige felleskostnader og kontingenten.

§ 4. Årsmøte
Årsmøtet holdes i påsken i nærheten av Vardingrenda og kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes regnskap samt redegjørelse for de saker som har vært behandlet og skal behandles. Årsmøtet ledes av den møteleder som velges ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler følgende:
1. Styrets beretning
2. Årsregnskap/revidert beretning
3. Valg formann, styremedlemmer, vararepresentant
4. Fastsettelse av kontingent
5. Øvrige saker som står i innkallelsen.

§ 5. Stemmeregler
Ved avstemming har hver fritidseiendom/leilighet en stemme.

Det er anledning til å utstede skriftlige fullmakter.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever ¾ av de avgitte stemmer.

§ 6. Ekstraordinært medlemsmøte
Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når finner dette nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§ 7. Årsmøteprotokoll
Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

§ 8. Forpliktelser
På vegne av medlemmene i velet, har velet følgende forpliktelser:
1. Vedlikehold og brøyting av alle veier fram til tomtegrense i Vardingrenda og
forholdsmessig andel av veikostnader fram til Vardingrenda.
2. Internt felles tele-, vann- og avløpsnett i Vardingrenda og forholdsmessig andel av vedlikeholdskostnader utenfor Vardingrenda.
3. Oppsetting av en flomlysmast med flomlys og brøyting av skøytebane på Rud-
stølstjernet.
4. Vedlikehold av stølsvoll med lite stølshus og ballslette.
5.
6. Vedlikehold av strand og brygge.
7. Utsetting av fisk i Rudstølstjernet.

§ 9. Trenger vi noen flere punkter ? Dessuten er det jo mulig å ha stiftelsesmøte og vedta vedtektsendringer.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Vardin-grenda